ข้อมูลองค์กร

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับสื่อ ตามข้อมูลของ Nielsen  Media  Research      ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจเม็ดเงินที่ใช้จ่ายในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยปี 2562 พบว่ามีมูลค่า105,673 ล้านบาท เติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 0.11 จากปี 2561 อยู่ที่ 105,557 ล้านบาทเท่านั้น  โดยสื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อหลัก อาทิ สื่อโทรทัศน์  ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอันรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้บริโภคหันไปติดตามเนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น   ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในปี 2562 นี้  มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จำนวน 7 ราย ได้ยุติการดำเนินกิจการและขอคืนใบอนุญาตแก่หน่วยงานรัฐไป   

ปัจจุบัน Streaming TV หรือ รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยถือว่ากำลังเป็นกระแสใหม่มาแรงของโลกคอนเทนต์ อาทิ Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple TV และ Hulu เป็นต้น ด้วยกระแสความนิยมข้างต้น ผู้ประกอบการ Streaming TV จำเป็นต้องมี หรือผลิตคอนเทนต์ ไว้เป็นของตนเองเพื่อมีไว้รองรับและให้บริการแก่ลูกค้า(ผู้รับชม) ของตนเองทั่วโลก จึงส่งผลทำให้ธุรกิจการผลิตคอนเทนต์ ประเภทภาพยนตร์และซีรีส์ จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในหลายภูมิภาคทั่วโลก  

กลุ่มบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์รองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความชำนาญ   อีกทั้งมี Studio ที่มีมาตรฐานในระดับสากล (โครงการ “The Studio Park”) ที่สามารถรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จาก ในปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีโอกาสให้บริการอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และสถานที่ในการถ่ายทำ (Studio) แก่ผู้นำในธุรกิจ Streaming TV ระดับโลก สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการของกลุ่มบริษัทนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

สำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จำนวน 479.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
แม้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ในอัตรา 2.8% ก็ตาม บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาของท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน รวมถึงพนักงานที่ทุ่มเท ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจตลอดมา  ในนามของคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ
(นายสรรสฤษดิ์  เย็นบำรุง)
ประธานกรรมการ