ข้อมูลองค์กร

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่า 101,445 ล้านบาท ลดลง 6,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 107,923 ล้านบาท  โดยเฉพาะการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อทีวี  อนาล็อค ซึ่งเป็นสื่อที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง ในปี 2560 มีมูลค่า 40,966 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 6,185 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.12 ทั้งนี้จากสภาพเศรษฐกิจในบางอุตสาหกรรม  กำลังซื้อยังชะลอตัว การขายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิตอล   มีผลทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ปรับลดการใช้งบโฆษณา หรือบางรายไม่ปรับลดการใช้งบโฆษณาเพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อโฆษณาอื่นๆ

สำหรับผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 448.41 ล้านบาท ลดลง 8.26 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.81  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ปรับลดลงอย่าง  มีนัยสำคัญตามอุตสาหกรรมโฆษณา  รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ปรับตัวลดลงตามงบประมาณของผู้ผลิตที่ปรับลดลง  สำหรับรายได้จากธุรกิจให้บริการตัดต่อ (Post Production) ได้รับการตอบการรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น  และจากสภาพเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีก่อนที่ชะลอตัว บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ “ The  Studio Park ” ซึ่งเป็นโครงการสตูดิโอถ่ายทำระดับมาตรฐานสากล   โดยในช่วงกลางปี 2560 งานก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทได้เริ่มเปิดตัวโครงการ  “ The  Studio Park ” และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการ   โดยกระแสตอบรับของลูกค้าที่ได้ใช้บริการต่างพึงพอใจและมีความสนใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก   ซึ่งบริษัทมุ่งหวังว่าโครงการ “ The Studio Park ” จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีในปี 2561 ตามกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ คือมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Incentive Measures) 

บริษัทได้มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการบริการที่ดีที่จะเสนอต่อลูกค้า  ทั้งกลยุทธ์ในด้านการแข่งขันและการพัฒนาภายในองค์กร เช่น การศึกษา ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้เป็นไปตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ Corporate Governance Code (CG Code) ตลอดจนการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งพนักงานที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาศักยภาพของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืน


                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ