ข้อมูลองค์กร

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยตัวเลขการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.0 แต่ในส่วนของภาคธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว  และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เป็นการแข่งขันกันไม่เพียงแต่ภายในประเทศ ทั้งยังต้องแข็งขันกับบริษัทต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลทั้งด้านกำลังเงินและเทคโนโลยี ทำให้หน่วยธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการลดต้นทุนการดำเนินงานลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะดังกล่าว

ในภาคของธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับสื่อ โดยอ้างอิงตัวเลขการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาในประเทศของปี 2558 มีมูลค่า122,175 ล้านบาท การใช้เม็ดเงินด้านนี้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2560 มีมูลค่า 101,485 ล้านบาท และปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับปี 2561 มีมูลค่า 105,455 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต่ำกว่าปี 2558 (ตามข้อมูลของ Nielsen  Media  Research) อีกทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวัน ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือผู้บริโภคหันไปให้ความสนใจติตตามเนื้อหาและสื่อต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในด้านธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณาและการผลิตรายการโทรทัศน์ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงให้สื่อมีความน่าสนใจเพื่อดึงเม็ดเงินให้คงอยู่คู่กับธุรกิจและเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ 

อย่างไรก็ดี บริษัทในฐานะผู้จัดหาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้รับผลิตสื่อต่างๆ อาทิ การจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับการผลิตสื่อในทุกรูปแบบ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานในระดับสากล กล่าวคือมีสตูดิโอที่ได้มาตรฐานทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และพื้นที่ดินจำนวนมากที่สามารถรองรับการผลิตสื่อได้ทุกประเภท อาทิ  รองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่  ตลอดจนการจัดงาน  หรือการเปิดตัวสินค้าต่างๆ

สำหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 488 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อย 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2560  เกิดจากการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาใช้บริการอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และใช้บริการเช่าสตูดิโอ อันสืบเนื่องมาจากการเดินสายโรดโชว์โครงการ “ The Studio Park ” ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและการร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ต่างๆ ในต่างประเทศ

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตประมาณร้อยละ 3.5-4.5  โดยมีปัจจัยบวกสนับสนุนจาก การเลือกตั้งภายในประเทศ มาตราการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การลงทุนของภาครัฐในโครงการพื้นฐานที่สำคัญซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และคาดว่าจะมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอย  การเพิ่มงบโฆษณาของเจ้าของผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าสภาวะอย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้องค์กรแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาใช้บริการของบริษัททั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและผลประกอบการที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอบขอบคุณ สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาของท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน รวมถึงพนักงานที่ทุ่มเท ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจตลอดมา  ในนามของคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ
(นายสรรสฤษดิ์  เย็นบำรุง)
ประธานกรรมการ