ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้น

ชื่อ จำนวนหุ้นสามัญ ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด 494,791,316 63.30
2. กลุ่มคล่องประกิจ 51,114,700 6.54
3. กลุ่มมงคลทรัพยา 12,066,728 1.54
4. นายวีระ ศุภราทิตย์ 10,895,000 1.39
5. กลุ่มปิยะประพันธ์พงษ์ 10,474,137 1.34
6. กลุ่มคาระวะวัฒนา  7,548,000 0.97
7. กลุ่มตันติเมธ 7,167,700 0.92
8. นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์ 6,650,000 0.85
9. นายพรชัย อริยรัชโตภาส 5,876,400 0.75
10. กลุ่มลออเสถียรกุล 5,610,500 0.72
ยอดรวม 612,194,481 78.32