ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการ
4. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการ
5. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง กรรมการ
6. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการ
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ
8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ
9. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริหาร
3. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง กรรมการบริหาร
4. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการบริหาร
5. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการบริหาร
6. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ กรรมการบริหาร
7. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร
8. นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการตรวจสอบ
3. นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกมล รัตนไชย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณา
4. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ
5. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณา
6. นายณัฐพัสกร จั่นคต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารสำนักงานกลางและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงินและงบประมาณ
8. นางสาวอุษา วรรณโมลี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกหนี้
9. นายฉัตรชัย ท้าววงษา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการตลาด