การกำกับดูแลกิจการ

การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

  
          บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญานหรือความสัมพันธ์ส่วนตนตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และไม่กระทำการใด หรือให้การสนับสนุนการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ  ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 669 4200-9 หรือ ผ่านทาง E-mail info@matchingstudio.com ทั้งนี้ขอร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำถามต่างๆ จะถูกรวบรวมและส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงต่อไป