การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 
          บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินการรายงานสถานะและผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
     - คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
     - บริหารธุรกิจของบริษัทโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถตัดสินใจดำเนินการใดๆ  ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
     - บริษัทได้เปิดเผยผลประกอบการพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง และรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
     - ไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
     - ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
     - ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่การปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด