การกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 
          ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2558 จากขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้เปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหมวดการจัดการ)