การกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการ

 
          คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2557 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 14 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารมีจำนวน 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 4 ครั้ง และในปี 2558 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯจำนวน 1 ครั้ง และ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้ 


 

รายชื่อ

 

 

ตำแหน่ง

 

จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา ฯ

ปี 2557 

ปี 2558

ปี 2557 

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2558 

ปี 2557

ปี 2558

1. นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี

ประธานกรรมการ

14/14

13/13

-

-

-

-

4/4

1/1

2.นายภูมิชาย  วัชรพงศ์/1

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

14/14

13/13

12/12

11/11

-

-

-

-

3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์

กรรมการและกรรมการบริหาร

13/14

13/13

12/12

11/11

-

-

-

-

4. นายอัครรัตน์  ณ ระนอง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

14/14

13/13 - -

8/8

6/6

-

-

5. นายณัฐวุฒิ   เภาโบรมย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

10/14

7/13 - - 7/8 4/6

4/4

0/1

6. นายกมล  รัตนไชย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

13/14

13/13 - - 8/8 6/6 4/4 1/1

7. นายพัฒนพงค์  หนูพันธ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

12/14

13/13 11/12 10/11 - - - -

8. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์/4

กรรมการและกรรมการบริหาร

10/11

12/13 6/7 10/11 - - - -

9. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง/5

กรรมการและกรรมการบริหาร

11/11

11/13 6/7 10/11 - - - -

10. นางวัชนี  วัฒนถวัลย์วงศ์/2

กรรมการและกรรมการบริหาร

3/3

- 4/5 - - - - -

11. นายจักรพันธ์  ลีละมาสวัฒน์/3

กรรมการและกรรมการบริหาร

3/3

- 4/5 - - - - -

12. นางศิริเพ็ญ  ศศินมานพ /6

กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณา

-

- 7/7 11/11 - - - -

13. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง/7

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินฯและเลขานุการบริษัท

-

 

- 6/7 10/11 -

-

-

-


หมายเหตุ
ปี 2557
/1 คุณภูมิชาย วัชรพงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557
/2 คุณวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557
/3 คุณจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557
/4 คุณณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเป็นกรรมการบริษัท  กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
/5 คุณสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นเป็นกรรมการบริษัท  กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
/6 คุณศิริเพ็ญ ศศินมานพ  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
/7 คุณวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้