การกำกับดูแลกิจการ

ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ

  
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังนี้
     - เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้นำในตลาดผลิตและบริการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
     - ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้
          - มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
          - ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
          - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
          - บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
          - ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
          - มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน  เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
          - การกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ