การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) และแนวทางปฏิบัติ

เนื่องด้วยจริยธรรมและความโปร่งใส เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จึงห้ามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดย มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัฯ กระทำการทุจริตหรือยอมรับการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง หรือการกระทำที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับการทำงานของบริษัท บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นมีแนวทางการปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

• พนักงาน และ ผู้บริหาร จะต้องใช้ดุลยพินิจภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯ ในการสั่งจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักการเพื่อป้องกันเหตุอันเกิดและมีผลทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

• ในการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หรือสิ่งของนั้นมีมูลค่าสูงกำหนด ให้พนักงาน และ ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจ หากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม ให้ส่งคืนของนั้นกลับไปยังผู้ให้ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจสูงสุดทราบ เว้นแต่ของขวัญนั้นเป็นการรับตามเทศกาล หรือประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง

• บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง

• กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน จะไม่ใช้ทรัพยากรใดๆของบริษัทฯ เพื่อไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และรวมถึงการไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆภายในบริษัทฯ

หมวดที่ 3 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทแม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สาธารณสุข การศึกษา การกีฬา ศาสนา สังคมสงเคราะห์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ซึ่งจะต้องนำไปใช้ในการกุศลเท่านั้น มิได้บริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยมีจุดประสงค์แอบแฝงโดยใช้องค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้าเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชั่น การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องมีเอกสารชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน ใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งจะต้องระบุชื่อผู้บริจาค จำนวนเงินที่บริจาค วัตถุประสงค์ในการบริจาค และการบริจาคนั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณของบริษัทฯอย่างเคร่งครัดและต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นใดๆทุกรูปแบบ