การกำกับดูแลกิจการ

การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น

 
          เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการกระทำทุจริต และคอรัปชั่น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต ที่ริเริ่มขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ และหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่งเห็นความสำคัญต่อการสร้างพื้นที่การดำเนินงานในระดับสาขาอุตสาหกรรม และการพัฒนารูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรธุรกิจ
และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจที่มีความโปร่งใสและสะอาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงออก นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น ปัองกันการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น การสั่งจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้หลักการของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น หากของขวัญมีมูลค่าสูง และมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนกลับไปยังผู้ให้
เรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นไปตามระเบียบและอำนาจที่บริษัทกำหนดตามลำดับขั้นตอน การเลือก supplier จะต้องมีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ