การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม มีการประกวดราคาจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและมีการจัดทำสัญญาที่เหมาะสม และมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทรักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา และคุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คู่ค้าและคู่สัญญา ให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนารักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการที่ควรคู่กับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตรงกัน