การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ ทั่วถึงและทันต่อเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเป็นไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( http://www.set.or.th )
     - ข่าวบริษัท
     - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
     - งบการเงินของบริษัท (รายไตรมาสและรายงานประจำปี)
     - เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( http://www.sec.or.th/ )
3) กระทรวงพาณิชย์ ( http://www.dbd.go.th )
4) หนังสือพิมพ์
5) เว็บไซต์ของบริษัท   http://www.matchinggroup.com, www.matchingstudio.com
6) การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/ One-on-One Meeting)
7) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
8) การจัดประชุมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน (Press Meeting)
9) การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
          นอกจากนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงและโปร่งใส บริษัทจึงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัททั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-669-4200-9 หรือ E-mail Address ที่ investor@mmsbangkok.com