การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

   
          คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเชื่อมั่นว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท มีการพิจารณาปรับปรุงหลักการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติและกำหนดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเข้าใจ

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย